Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact Slootweg en van Schooten advies voor natuur en leefomgeving human and natural environment consultants
Werkvelden Biodiversiteit, ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal Geïntegreerde ruimtelijke benaderingen zoals  landschaps- benadering en IWRM Vergroening van beleid Milieueffectrapportage (plan & project) Klimaat: adaptatie en mitigatie door veerkrachtige ecosystemen Duurzame ontwikkelingsdoelen    Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Coaching, ontwerp, uitvoering van participatieve (plan)processen Praktische aanpak voor geïntegreerde benaderingen Communicatie: strategie, plan & uitvoering Secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Ontwikkelen / beoordelen projectvoorstellen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels Fotografie
Welkom  Welcome Home
   Working on Biodiversity, Ecosystem Services and Natural Capital Climate change: ecosystem-based adaptation and mitigation Green development Integrated spatial approaches such as landscape approach and IWRM Environmental and Social Assessment (SEA, EIA, ESIA) Sustainable development goals and resilience    Activities Integrated approaches for nature, water and society Coaching, design, implementation of participatory processes Communication (strategy, plan & implementation) Secretariat for complex policy and plan processes Text writing and editing (scientific / general audience;  English / Dutch) Development / appraisal / of project proposals Project evaluation Training / academic education Photography