Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact
Werkvelden Biodiversiteit en ecosysteemdiensten Geïntegreerde ruimtelijke benaderingen zoals  landschaps- benadering en IWRM Water, wetlands & kust Vergroening van beleid Milieueffectrapportage (plan & project) Klimaat: adaptatie en mitigatie door veerkrachtige ecosystemen Duurzame ontwikkelingsdoelen    Werkzaamheden Advies op het raakvlak van natuur, water en maatschappij Coaching, ontwerp, uitvoering van participatieve (plan)processen Secretariaat voor complexe beleids- en planprocessen Ontwikkelen / beoordelen projectvoorstellen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (wetenschappelijk en publiek; Nederlands en Engels Fotografie
Welkom  Welcome Home
   Working on Biodiversity and Ecosystem Services Climate change: ecosystem-based adaptation and mitigation Green development Integrated spatial approaches such as landscape approach and IWRM Environmental and Social Assessment (strategic and project) Sustainable development goals and resilience    Activities Integrated approaches for nature, water and society Secretariat for complex policy and plan processes Text writing and editing (scientific / general audience;  English / Dutch) Development / appraisal of project proposals Training / academic education Writing of texts for general and expert audiences  Photography
human and natural environment consultants advies voor natuur en leefomgeving